FANDOM


Depresive Neko alias Akrim sa stala prispievateľom na Stripgenerator dňa 4. Mája, 2009.

Na Stripgenerator ju priviedol jej brat, Deathman, ktorý ale nieje naďalej aktívny.

Hneď prvý deň sa zrodila najstaršia a moja osobne najoblúbenejšia séria - Králik a Bulva (tieto dve slovenské slová sa neskôr naučilo aj pár ostatných užívateľov, čo ma teší.. osveta je osveta v akékoľvek podobe).

Stripy by sa dali rozdeliť na asi tri druhy - s dejom, čiste obrazové a nakoniec také, o ktorých význame nemám ani ja sama potuchy.

Ani jeden strip pravdepodobne nieje gramaticky správne, pretože moja schopnosť naučiť sa cudzie jazyky je mizivá (to je dôvod, prečo toto píšem slovensky a potom to hodím do Google Translatora a Snake Yukin mi to zmaže... asi aj tak tu mám chyby, pretože tu nefunguje automatické opravovanie chýb).

Sama neviem posúdiť či zaradiť svoje stripy do niektorých kategórií, ale dajú sa nájsť asi skoro všetky druhy... od komédie (Králik a Bulva, možno Sfinga), cez tragédie (účasť v SG Game), spomienkové akty pre už neaktívnych užívateľov (Black and White), čiste obrazové kompozície (Fruity Life) či ľahko provokujúce (Mr. Coffe).

Teraz rozmýšľam, kam asi zaradiť Time Demon.

Ak to tu nikto nezmaže, tak možno pridám aj krátke popisi k svojim dlhším sériám.


GOOGLE TRANSLATE

Depressive Neko aka Akrim became a contributor to Stripgenerator of 4 May, 2009. Stripgenerator bring her to her brother, Deathman that but there is not longer active.


On the first day was born the oldest and my personal favorite series - Králik a Bulva (two Slovak words are learned after a couple of other users, which made me happy .. education is education in any form).


The strips could be divided into about three types - with plot, clean image, and finally also on the importance of which I have no idea myself. Neither strip probably not grammatically correct, because my ability to learn foreign languages ​​is negligible (this is why I write this Slovak and then thrown into the Google Translator and Snake Yukina me to delete some ... even so, I got an error because there does not auto-correction of errors).


She can not judge whether to include their strips into certain categories, but you can probably find almost all kinds ... from comedy ('Králik a Bulva, may Sphinx), through tragedy (the participation in the SG Game), commemorative acts on already inactive users (Black and White), clean image composition (Fruity Life) or easily provoking (Mr.' Coffee). Now I wonder where the Time Demon to move about. If you erase one, so you can add a brief description of their longer series.